Nyheter

Klubben hjärtsäkrar hamnen

  • 19 mar 2019

Stocksunds båtklubb har köpt in en hjärtstartare. Kursen som ingick hölls nyligen i Stocksunds scoutstuga.

Delar av styrelsen och funktionärs-teamet deltog i utbildningen och Jessica Nieminen från Hjärt-Lungfonden höll i de teoretiska och praktiska momenten.

Inuti en hjärtstartare finns liten EKG-del som läser av hjärtrytmen. När impulser saknas kan defibrillatorn ge en eller flera kraftiga strömstötar i syfte att återstarta hjärtat. Statistik säger att 75 % överlever ett plötsligt hjärtstopp om den drabbade inom 3 minuter får en impuls från en hjärtstartare. Klubbens utrustning kommer att placeras i ett värmeskåp i hamnen. Vi återkommer med mer information när installationen är klar.

Vill du få en kort orientering i hjärt-lungräddning kan du besöka Vårdguidens hemsida 1177

Mer information om plötsligt hjärtstopp och aktuell forskning finns på Hjärt-Lungfonden

Kallelse till årsmöte 14 mars

  • 4 mar 2019
Publicerad 2019-03-04

Kallelse till Årsmöte
Torsdagen den 14 mars 2019 kl 1930 på Hamnkrogen, Stocksunds hamn

Föredragningslista
1.  Årsmötet öppnas.
2.  Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
3.  Val av två personer att jämte dagens ordförande justera protokollet.
4.  Val av ordförande för dagens förhandlingar.
5.  Föredragning av protokoll från föregående årsmöte.
6.  Föredragning av verksamhetsberättelsen samt balans- och resultatrapporterna.
7.  Föredragning av revisionsberättelsen.
8.  Fastställande av balans- och resultatrapporterna.
9.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
10.  Val av styrelseledamöter och suppleanter.
11.  Val av kommittéledamöter.
12.  Val av revisorer och revisorsuppleant.
13.  Val av valberedning.
14.  Övriga frågor.
 

 

Förutom ordinarie årsmötesagenda och sedvanlig information från styrelsen kommer

Lasse Elfström att kåsera om svunna tider.


Förslag till beslut på årsmötet

Styrelsen föreslår att förra årets resultat, *** kr, skall balanseras i ny räkning.
Styrelsen föreslår att stadgarna ändras enligt bifogat förslag.


Information om övrigt beslutsärende på årsmötet

Anpassning av stadgarna.
Syftet med stadgeändringen är att anpassa dem till följande:
  • Kallelsen skickas per epost. Dessutom läggs all information på hemsidan. Stadgekravet att lägga kallelser och bifogad information i klubbhuset stryks. Har inte utnyttjats sedan digital distribution infördes. Likaså tas kravet bort på att förteckningar gällande uppläggningsplatser samt förtöjningsplatser skall anslås på anslagstavlan i hamnen.
  • Anpassa stadgarna till verksamheten gällande kommittéer avseende klubbkommittén och juniorkommittén.
  • Tillägg att vice ordförande även är båtplatskommitténs ordf.
  • Tillägg att styrelsen inom sig utser miljöansvarig.
  • Ändra åldern från 20 år till 18 år för när juniormedlemskap upphör.

Information inför årsmötet

Föredragningslistan, verksamhetsberättelsen, bokslutet, valberedningens förslag och stadgeändringsförslaget återfinns också på klubbens hemsida. P.g.a. renovering av klubbhuset kan vi inte lägga handlingarna där i år.

Klubben bjuder på förtäring

Välkommen
Styrelsen i Stocksunds båtklubb

Årsmöteshandlingar

Möteshandlingar 2019-03-14 årsmöte finns under dokument från menyraden.
Du måste loggga in först…
webmaster ber om överseende med dokumentens filnamn; det är en begränsning i KanslietOnline™.

Kallelse med möteshandlingar har den 4 mars skickats ut på mail till alla medlemmar som har sin e-postadress i medlemsregistret. Om Du inte har fått utskicket så kanske det är dags att uppdatera e-postadressen med ett meddelande till Stocksunds båtklubb; Du väljer kontakta oss från menyraden.
Om Du är medlem men inte använder e-post är Du välkommen att höra av Dig till klubben så får Du inloggningsuppgifter via telefon eller SMS.

Bokning av vinterplatser

  • 2 mar 2019

Nu lanserar vi nya rutiner för bokning av vinterplatser. Från den här säsongen så bokar alla som vill ha vinterplats själva sina platser i vår web-shop. Den 1 april öppnar vi upp bokningen för medlemmar som redan har en vinterplats från tidigare säsong. En liten lathund för hur man bokar finns här